Doelstelling // Ziele

Hieronder worden de doelen en doelgroep van het project beschreven.

An dieser stelle werden die Ziele des Projects ‘Die verschwundende Ems’ beschrieben.

Doel en doelgroep van het project

De initiatiefnemers van het project  De Verdwenen Eems willen de bewoners van de grensstreek tussen Westerwolde en de Eemsoever kennis laten maken met een nagenoeg onbekend fenomeen in hun eigen regio: de verdwenen Eems als rivier en als bewoningsas. Het huidige imago van het eentonige (voormalige) Bourtangerveen, van strafkampen uit de NS-tijd en van efficiënt ingerichte landbouwpercelen verdient een correctie. 

Daarom richten we ons uitdrukkelijk op streekbewoners, de mensen die hier wonen en werken. Dat zijn veelal landbouwers, want de verdwenen Eems kronkelt door wat nu boerenland is. Aspecten van geologie, hydrologie, landschap en archeologie komen aan bod. We vragen aandacht voor aspecten van de leefomgeving die tot op heden onderbelicht bleven of oninteressant leken: oog voor andere aspecten van de bodem dan productiviteit alleen.

Wij willen ook laten zien dat archeologie niet altijd een beperking voor het landgebruik betekent. Een haalbaarheidsonderzoekje wees uit dat de voormalige rivierbedding nog aanwezig is onder houtsingels en in natuurterreinen. Het land daarbuiten is in de jaren 1950 gediepploegd; de informatie daarin is verloren gegaan.

Blick über den Bourtanger Moor // Blik over het Boertangerveen
Blick über den Bourtanger Moor // Blik over het Boertangerveen

Ziel und Zielgruppe des Projektes

Die Initiatoren des Projektes Die Verschwundene Ems wollen den Einwohnern des Grenzgebietes zwischen Westerwolde und Emsufer ein kaum bekanntes Phenomen in der eigenen Heimat unterbreiten: die verschwundene Ems als Fluss und als Siedlungsachse. Das heutige Image einer öden Landschaft (das ehemalige Bourtanger Moor), der Straflager aus der NS-Zeit, und der landwirtschaftlichen Effizienz verdient Anpassung.

Deshalb zielen wir ausdrücklich auf Anwohner, diejenige die hier wohnen und arbeiten. Das sind vielfach Landwirte, denn die verschwundene Ems schlängelt sich durch heutige Acker- und Weideflächen. Aspekte von Geologie, Hydrologie, Landschaft und Archäologie werden besprochen werden. Wir machen aufmerksam auf Aspekte die bisher unterbelichtet geblieben sind  oder uninteressant erschienen, anders als lediglich Bodenproduktivität.

Wir möchten zugleich betonen, dass Archäologie nicht immer eine Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung bedeutet. Eine kleine Machbarkeitsstudie hat ausgewiesen, dass das ehemalige Flussbett noch unter Gebüschstreifen wie in Naturgebieten vorhanden ist. Außerhalb ist das Land in den 50-er Jahren tiefgewühlt und die darin enthaltene Information verloren gegangen.

Bron: Subsidieaanvraag Kaderproject Interreg V A Deutschland-Nederland, 3 juli 2019.